विरोधियों को घेरने के लिए भाजपा ने तैयार किया खास चक्रव्यूह, नेताओं की लगाई ड्यूटी

चंडीगढ़,जेएनएन।भाजपानेहरियाणामेंमिशन75कोपूराकरनेकेलिएखासरणनीतितैयारकीहै।पार्टीविपक्षीदलोंकोघेरनेकेलिएखासचक्रव्‍यूहतैयारकियाहै।राज्‍यमेंविधानसभाचुनावकेलिएपार्टीकेअपनेतमामदिग्गजोंकोफील्डमेंउतारदियाहै।भाजपानेकेंद्रीयमंत्रियों,राज्यसरकारकेमंत्रियों,सांसदों,विधायकोंतथाप्रमुखपार्टीपदाधिकारियोंकोतीन-तीनविधानसभासीटोंपरहोमवर्ककरनेकीजिम्मेदारीसौंपीहै।भाजपाकाफोकसउनविधानसभासीटोंपरअधिकहै,जहांलोकसभाचुनावकेदौरानपार्टीकाप्रदर्शनहलकारहाहै।ऐसीविधानसभासीटोंकीसंख्या11है।

मिशन75फतेहकरनेकोभाजपानेतमामदिग्गजोंकोफील्डमेंउतारा

भाजपानेजिनकेंद्रीयमंत्रियों,मंत्रियोंऔरसांसदोंकोमिशन75फतेहकरनेकीजिम्मेदारीसौंपीहै,उन्हेंहरहलकेमेंतीनस्तरपरबैठकेंकरलोगोंकामूडभांपनाहोगा।इनबैठकोंमेंकार्यकर्ताओंकोएकजुटकरनेकेसाथहीप्रोत्साहितकियाजाएगा।कार्यकर्ताओंसेलोगोंकेमुद्दोंपरचर्चाहोगी,ताकिउन्हेंचुनावघोषणापत्रमेंशामिलकियाजासके।पन्नाप्रमुखोंकेसाथविधानसभाचुनावजीतनेकीरणनीतिपरमंथनकियाजाएगातथाउनसीटोंपरखासरणनीतिबनेगी,जहांभाजपाकाप्रदर्शनहलकाहै।

केंद्रीयमंत्री,मंत्री,सांसदऔरविधायकोंकोतीन-तीनहलकेआवंटित

भाजपाप्रभारीडा.अनिलजैनऔरमुख्यमंत्रीमनोहरलालसेचर्चाकेउपरांतप्रदेशअध्यक्षसुभाषबरालातथाप्रदेशसंगठनमहामंत्रीसुरेशभट्टनेतीनोंकेंद्रीयमंत्रियोंकृष्णपालगुर्जर,रावइंद्रजीतऔररतनलालकटारियाकेसाथ-साथपूर्वकेंद्रीयमंत्रीचौधरीबीरेंद्रसिंहकीभीविधानसभाचुनावकीबैठकोंकेलिएड्यूटीलगाईहै।सभीदससांसदोंकोबैठकेंकरनेकीजिम्मेदारीसौंपीगई।मुख्यमंत्रीमनोहरलालखुदभीबैठककरेंगे।

यहभीपढ़ें:बड़ीमुश्किलमेंफंसेहनीसिंह,होसकताहैFRIदर्ज,महिलाआयोगनेउठायाबड़ाकदम

मंडलप्रवासयोजनाकेसंयोजकएवंभाजपाकेप्रदेशमहामंत्रीसंदीपजोशीकेमुताबिकपहलीबैठकमेंमंडलकेसभीपदाधिकारी,शक्तिकेंद्रप्रमुख,पालक,मंडलकेमोर्चाअध्यक्ष,महामंत्रीएवंसूचीबद्धकार्यकर्ताशामिलहोंगे।दूसरीबैठकमेंमंडलकेसभीपन्नाप्रमुखएवंइससेऊपरकेतमामपदाधिकारियोंकेसाथकरीब500कार्यकर्ताशिरकतकरेंगे।इसबैठकमेंहालहीमेंपार्टीकीसदस्यतालेनेवालेपदाधिकारियोंकोभीआमंत्रितकियाजाएगा।

यहभीपढ़ें:रेलयात्रासेपहलेट्रेनोंकेबारेमेंठीकसेकरलेंपता,नईसमयसारिणीसेऊहापोहकीस्थिति

सीएमकेमीडियासलाहकारराजीवजैनकेअनुसारतीसरीबैठकमेंसंबंधितमंडलकेउनबूथोंपरमंथनहोगा,जिसमेंभाजपालोकसभाचुनावमेंकमअंतरसेचुनावजीतीअथवाचुनावहारीहै।इसकेपीछेसंगठनकीमंशाप्रत्येकबूथकोमजबूतीकेसाथजीतनेकीहै,ताकिमिशन75केलक्ष्यकोहासिलकियाजासके।बैठकोंकायहसिलसिला6जुलाईकेबादशुरूहोगा,जोकरीबएकसप्ताहतकचलेगा।इनबैठकोंकेबारेमेंपार्टीकेप्रमुखकार्यकर्ताओंकोमंडलस्तरपरसूचनादीजाएगी।

सीएम,केंद्रीयमंत्रियोंऔरराज्यसभासदस्योंको15हलकोंकीजिम्मेदारी

-मुख्यमंत्रीमनोहरलाल- करनाल।

-भाजपाप्रदेशाध्यक्षसुभाषबराला- कलायत,शाहाबादवनरवाना।

-केद्रीयराज्यमंत्रीरावइंद्रजीतसिंह-पटौदीववल्लभगढ़।

-केंद्रीयराज्यमंत्रीकृष्णपालगुर्जर-पानीपतग्रामीण,गन्नौरवहोडल।

-केंद्रीयराज्यमंत्रीरतनलालकटारिया-यमुनानगरवलाडवा।

-राज्यसभासदस्यबीरेंद्रसिंह-लोहारूवनलवा।

-राज्यसभासदस्यजनरलडीपीवत्स-सफीदोंऔरउकलाना।

12मंत्रियोंको35विधानसभाक्षेत्रोंमेंउतारा

-शिक्षामंत्रीप्रो.रामबिलासशर्मा- चरखीदादरी,तोशामवबेरी।

-वित्तमंत्रीकैप्टनअभिमन्यु- जुलाना,ऐलनाबादवझज्जर।

-स्वास्थ्यमंत्रीअनिलविज- पंचकूला,जगाधरीवपानीपतशहर।

-कृषिएवंकिसानकल्याणमंत्रीओमप्रकाशधनखड-महम,हथीनवपृथला।

-लोकनिर्माणमंत्रीरावनरबीरसिंह-बहादुरगढ,नूंहवबडखल।

-शहरीस्थानीयनिकायमंत्रीकविताजैन-अंबालाशहर,साढ़ोरावकैथल।

-परिवहनमंत्रीकृष्णलालपंवार-असंध,बरौदावमहेंद्रगढ़।

-उद्योगमंत्रीविपुलगोयल-करनाल,रोहतकवबादशाहपुर।

-खाद्यएवंआपूर्तिराज्यमंत्रीकर्णदेवकंबोज- पेहवा,रानियावनारनौंद।

- सामाजिकन्यायएवंअधिकारिताराज्यमंत्रीकृष्णकुमारबेदी- नारायणगढ,रादौरवटोहाना।

-सहकारिताराज्यमंत्रीमनीषग्रोवर- सिरसा,फिरोजपुरझिरकावफरीदाबाद।

-जनस्वास्थ्यएवंअभियांत्रिकीराज्यमंत्रीडा.बनवारीलाल-बरवालावनांगलचैधरी।

सांसदोंमेंनायबसैनीकोचार,अरविंदऔरभाटियाकोतीन-तीन,बाकीसांसदोंकोदोहलके

-भिवानीकेसांसदधर्मबीरसिंह- सोहनावनारनौल।

-हिसारकेसांसदबृजेंद्रसिंह-डबवालीवआदमपुर।

-सोनीपतकेसांसदरमेशकौशिक-गोहाना।

-सिरसाकीसांसदसुनीतादुग्गल-रतियावराई

-रोहतककेसांसदडा.अरविंदशर्मा- इसराना,गढीसांपलाकिलोईवजींद।

-करनालकेसांसदसंजयभाटिया-फतेहाबाद,हिसारवहांसी।

-कुरुक्षेत्रकेसांसदनायबसिंहसैनी-कलानौर,मुलाना,कालकावथानेसर।

भाजपानेतीनविधायकोंपरहीजतायाभरोसा

-पंचकूलाकेविधायकएवंमुख्यसचेतकज्ञानचंदगुप्ता- बावल,कालांवालीवसमालखा।

-यमुनानगरकेविधायकघनश्यामदासअरोडा-खरखौदावपूंडरी।

-हिसारकेविधायकडा.कमलगुप्ता-पुन्हाना,अटेलीवबाढड़ा।

तीनमहामंत्रियोंकोसौंपी13विधानसभासीटोंकीजिम्मेदारी

-प्रदेशमहामंत्री(संगठन)सुरेशभ_- गुहला,इंद्री,सोनीपतवकोसली।

-प्रदेशमहामंत्रीसंदीपजोशी-गुरुग्राम,घरौंडा,रेवाडी,पलवलऔरफरीदाबादएनआइटी।

-प्रदेशमहामंत्रीएडवोकेटवेदपाल-अंबालाकैंट,नीलोखेडी,उचानाकलांवबवानीखेड़ा।

हरियाणाकीताजाखबरेंपढ़नेकेलिएयहांक्लिककरें

पंजाबकीताजाखबरेंपढ़नेकेलिएयहांक्लिककरें