शिक्षा व स्वास्थ्य का संकट झेल रहे गरीब परिवार के लोग

अरवल।सोनभद्रवंशीसूर्यपुरप्रखंडकेसरवालीगांवमेंमंगलवारकोउपस्वास्थ्यकेंद्रकाउद्घाटनस्थानीयसांसदडॉ.अरुणकुमारनेकिया।उन्होंनेउपस्थितलोगोंकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिसभीस्वास्थ्यकेंद्रोंमेंचिकित्सकसमेतअन्यस्वास्थ्यकर्मियोंकीकमीहै।लेकिनजोसंसाधनअभीउपलब्धहैउसमेंहीकामचलानाहै।क्योंकिपिछलेहुकूमतमेंचिकित्सकसमेतअन्यस्वास्थ्यकर्मियोंकीबहालीनहीहुईहुईथी।यहांतककिचिकित्सामहाविद्यालयोंमेंशिक्षकोंकीभीकमीहै।उन्होंनेकहाकिकमसंसाधनोंमेभीचिकित्सकगरीबोंकीसेवाकरें।आजगरीबोकेबीचशिक्षास्वास्थ्यएकबड़ासंकटकेरूपमेंहै।उन्होंनेकहाकि1967मेंमेडिकलकॉलेजमें12सर्जनहुआकरतेथेआजदोसेहीकामचलायाजारहाहै।उन्होंनेउपस्थितस्वस्थ्यकर्मियोंसेकहाकिऐसानहींहोकिआजमैंइसकेंद्रकाउद्घाटनकररहाहूं।औरकलसेइसकातालाभीनहीखुले।आपकेपासजितनासंसाधनहैउसमेंहीफिलहालकामचलातेहुएइसकेंद्रकोजरूरखुलवाए।सांसदनेकहाकिआजकेसमयमेंस्वास्थ्यकेन्द्रसेज्यादास्वास्थ्यसजगताजरूरीहै।क्योंकिआजबीमारीकोहमबढ़ावादेरहेहैं।आजसिरदर्दपेटदर्दहोनेपरभीघरेलूनुस्खेअपनानेकेबजायदवालेलेतेहैं।जोठीकनहीकरते।उन्होंनेकहाकिस्वस्थ्यरहनेकेलियेघरेलूनुक्शेकोअपनातेहुएप्लास्टिककोअपनेगांवमेंआनेतकनहीदें।लेकिनगांवमेंभीअबप्लास्टिककेपत्तल,ग्लास,बोतलकाप्रयोगकरहमलोगपानीएवंहवाकोप्रदूषितकररहेहैं।आजविकसितदेशप्लास्टिककाउपयोगनहीकररहाहैलेकिनहमलोगकररहेहैं।जोरोगकोआमंत्रितकरनेकेसमानहै।उन्होंनेकहाकिमुझसेकईलोगइसलियेभीनाराजरहतेहैं।क्योंकिवैसेकार्यक्रममेंशरीकहोनेसेइन्कारकरदेताहूं।ऐसेकार्यक्रममेंशामिलनहीहोउंगाजोहमारीसंस्कृतिकोधूमिलकरतीहो।उन्होंनेकहाकिआजकिसानकीस्थितिकाफीखराबहै।क्योंकिकिसानउपजेअनाजकोखेतसेघरभीनहीलेजाकरसाहूकारोंकेहाथोंमेंहीबेचकरअपनेआपकोगिरवीरखदेरहेहै।उन्होंनेअपनेद्वाराक्षेत्रमेंकियेगएविकासकार्योकेबारेमेंभीलोगोकोबताया।उन्होनेकहाकी22इस्लामिकदेशोंमें21देशआजभारतकेसाथहै।यहनरेंद्रमोदीकाहीदेनहै।समारोहकीअध्यक्षताभाजयुमोकेप्रदेशप्रवक्ताधर्मेन्द्रतिवारीनेकी।इसमौकेपरभाजपानेतानागेन्द्रतिवारी,सरदाररणविजय,सांसदप्रतिनिधिबटेरजी,वार्डसंघकेप्रखंडअध्य्क्षकृष्णकुमारगौतम,जदयूनेता,उदयशर्मा,लोजपानेतामहावीरपासवान,उदयपासवान,चिकित्सापदाधिकारीडॉ.हिमांशू,स्वास्थ्यप्रबंधकसमेतअन्यलोगउपस्थितथे।