मतदाताओं को सीधे धन हस्तांतरण और दूसरे मुफ्त लाभ देने के वायदे न्यायिक समीक्षा के दायरे में

नयीदिल्ली,दोजुलाई(भाषा)उच्चतमन्यायालयनेचुनावप्रक्रियाशुरूहोनेसेपहलेऔरचुनावकेदौरानसीधेपैसाहस्तांतरितकरनेऔरमुफ्तसुविधाएंदेनेकीघोषणाकरनेपरप्रतिबंधकेलियेदायरयाचिकापरमंगलवारकोकेन्द्रऔरनिर्वाचनआयोगकोनोटिसजारीकिये।प्रधानन्यायाधीशरंजनगोगोई,न्यायमूर्तिदीपकगुप्ताऔरन्यायमूर्तिअनिरूद्धबोसकीतीनसदस्यीयखंडपीठनेपेंटापतिपुल्लारावकीयाचिकापरसंक्षिप्तसुनवाईकेबादआयोगतथाकेन्द्रकेसाथपांचराज्योंकोभीनोटिसजारीकिये।रावनेहालहीमेंसंपन्नलोकसभाचुनावमेंआंध्रप्रदेशकीएलुरूसीटपरचुनावलड़ाथा।याचिकामेंकेन्द्रकीप्रधानमंत्रीकिसानसम्माननिधियोजनाऔरआंध्रप्रदेश,पश्चिमबंगाल,तेलंगाना,ओडिशाऔरझारखंडजैसेराज्योंद्वाराघोषितअन्यकार्यक्रमोंकाहवालादेतेहुयेदावाकियाकिइनघोषणाओंकीवजहसेकेन्द्रऔरराज्योंमेंसत्तारूढ़दलोंकोहालहीमेंसंपन्नलोकसभाचुनावोंमेंराजनीतिकलाभप्राप्तकरनेमेंमददमिली।पीठनेइसतरहकीघोषणाओंकेबारेमेंदिशानिर्देशतैयारकरनेकेअनुरोधपरविचारकरनेकानिर्णयकियाहै।रावकीओरसेअधिवक्तासंतोषपालऔरश्रवणकुमारनेदलीलदीकिचुनावसेपहलेसीधेनकदीहस्तांतरितकरनेकीयोजनाएंऔरमुफ्तसुविधाएंप्रदानकरनेजैसीघोषणाचुनावीकदाचारकेदायरेमेंआतीहै।याचिकामेंन्यायालयसेअनुरोधकियागयाहैकिनिर्वाचनआयोगकोनिर्देशदियाजायेकिस्वतंत्रऔरनिष्पक्षतरीकेसेचुनावप्रक्रियाकोप्रभावितकरसकनेवालेऐसेकार्यक्रमोंकोसत्तारूढ़दलचुनावकार्यक्रमकीघोषणासेकमसेकमछहमहीनेपहलेलागूकरनेकीअवधिनिर्धारितकरे।पेशेसेअर्थशास्त्रीरावनेकहाकिइसतरहकीसभीयोजनाओंकोअसंवैधानिकऔरसंविधानकेअनुच्छेद14,21,112और202केखिलाफघोषितकियाजाये।