बीरबल को नियुक्त किया प्रधान

संवादसूत्र,स्वारघाट:स्वारघाटमेंस्थितसुनयनासंस्कृतमहाविद्यालयमेंछात्रसंघचुनावसर्वसम्मतिसेकरवाएगए।चुनावमेंअंकोंकीवरीयताकेआधारपरकार्यकारिणीकागठनकियागया।इसमेंबीरबलकोप्रधानकोनियुक्तकिया,जबकिनरोत्तमशर्माकोउपप्रधान,गोपालकृष्णकोसचिववसुनीलकुमारकोसहसचिवबनायागयाहै।चुनावकॉलेजकेप्राचार्यवप्राध्यापकवर्गकीदेखरेखमेंयहचुनावसत्र2017-18केलिएकरवाएगए।